Điều khoản sử dụng

Khi bạn truy cập vào trang web này là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của Phimsextile.com

Tất cả các video dưới sự quản lý của youtube. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung.

Nội dung mô tả video chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc hành động của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra hoặc đã được gây ra bởi hoặc liên quan đến sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.